Regulamin
I Wstęp

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” został napisany zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Sklep internetowy www.lilalong.com jest własnością firmy:

Andrzej Pastor
ul. Jubileuszowa 32 41-506 Chorzów
tel. 509775921
 

zwaną dalej „Sprzedającym”.

3. Podmiot, który złożył zamówienie korzystając z witryny www.lilalong.com jest zwany dalej „Kupującym”.

4. Składając zamówienie na www.lilalong.com Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.

5. Dane do wpłat za zamówienia złożone na www.lilalong.com:
Andrzej Pastor
(nr. konta: 23 1050 1243 1000 0090 6405 6972 ING Bank Śląski)


                                                                                                II. Postanowienia ogólne

1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie poprzez:
a) stronę internetową www.lilalong.com
b) e-mailowo na adres sklep@lilalong.com
c) telefonicznie 509-775-921

2. Złożone zamówienie jest ważne przez 7 dni roboczych. Po tym czasie zostanie automatycznie anulowane jeśli nie zostanie opłacone/odebrane/zrealizowane.

3. W przypadku płatności przelewem Kupujący proszony jest o płatność na podstawie złożonego zamówienia. Nie honorujemy potwierdzeń przelewu.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktu pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

6. Sprzedający wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego.

7. Z chwilą rejestracji Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera z "nowościami" i "promocjami" w sklepie www.lilalong.com.

                                                                                                    III Warunki dostawy.

1. Sprzedający nadaje towar wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2. Koszt dostawy wynosi:
-10 zł przy wpłacie na konto - InPost Paczkomaty 24/7
-25 zł przy wpłacie na konto - Kurier InPost

3. Termin doręczenia przesyłki nie powinien przekroczyć pięciu dni roboczych. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie dostawy jednak w przypadku wystąpienia takiej sytuacji na życzenie Kupującego podejmie kroki w celu przyspieszenia dostawy towaru.

4. W przypadku nieodebrania paczki przez Zamawiającego i jej zwrot do nadawcy Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu do nadawcy oraz ponownej wysyłki.

                                                                                                    IV. Płatność 

1. Płatności za nabyte w www.lilalong.com przez Nabywcę towary lub zamówione usługi dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.

3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

4.a Sklep jest zgodny z dyrektywą 2019/2161 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Artykuł 6a
1. W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny podaje się wcześniejszą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy przez określony okres przed zastosowaniem obniżki ceny.

2. Wcześniejsza cena oznacza najniższą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

6. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro

                                                                                                     V. Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu szkody firmy kurierskiej spisanego w obecności kuriera doręczającego przesyłkę.

2. Reklamacja wraz z wypełnionym protokołem szkody firmy kurierskiej powinna być dostarczona Sprzedającemu niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia zdarzenia pod rygorem utraty prawa do Reklamacji.

3. Sprzedający ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i 3 dni robocze na zwrot pieniędzy lub wymianę towaru jeśli uzna reklamację za zasadną.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zwierać co najmniej:

a) Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
b) Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c) Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
d) Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
e) Paragon lub fakturę potwierdzającą zakup

4. Sprzedający nie odbiera paczek za pobraniem, w przypadku uznania reklamacji na żądanie Kupującego zwraca mu koszty dostarczenia towaru.
5. Kupujący ma prawo zwrotu towaru w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. Towar powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
6. Koszty przesyłki zwrotów oraz wymiany towaru ponosi kupujący.

                                                                                                        VI. Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta (których dotyczą kolejne punkty). Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1) Towar jest zgodny z umową, jeżeli:

a) jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są zgodne z Umową;
b) jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;
c) Towar nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się takiego towaru;
d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i bezpieczeństwo) jakie są typowe dla tego rodzaju towaru i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Towaru oraz publicznych zapewnień jego dotyczących);
e) jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;
f) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy,

2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, o których mowa w punkcie
2.1) c-f powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta został poinformowany przez Sprzedawcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie,

3) Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili dostarczenia Towaru i stwierdzony w ciągu 2 lat od tej chwili, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w której termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę lub jego poprzedników albo osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy,

4) obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem terminu 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia;

5) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z Umową to:

a) żądanie naprawy lub wymiany Towaru. W takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub wymianą Towaru ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich dokonania;

b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli: - Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru; - Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru; - brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany Towaru; - brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie uzasadnia żądania naprawy lub wymiany Towaru; - okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności Towaru z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,

6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;

7) odnośnie obniżenia ceny: - obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny towaru pełnowartościowego; - Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,

8) odnośnie odstąpienia od Umowy: - Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna, ale obowiązuje domniemanie, że ta niezgodność jest istotna; - odstąpienia może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową lub także innych Towarów objętych Umową; - Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na koszt Sprzedawcy; - Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

                                                                                                          VII. Opinie

1.Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.

2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

5. Sprzedawca informuje, że w Sklepie umieszczane są tylko opinie uzyskane od Klientów, a nadto, że zamieszcza wszystkie uzyskane opinie Klientów, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie korzysta z opinii obcych czy sponsorowanych.

                                                                                              VII. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Użytkownik ma możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych po zalogowaniu się do serwisu www.lilalong.com .

2. Rejestracja w sklepie www.lilalong.com jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Kupującego, obsługi po sprzedażnej, przekazywaniem Kupującemu informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.


                                                                                              VII. Przerwy techniczne.

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

                                                                                             VIII. Postanowienia końcowe.

1. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte na stronie internetowej www.lilalong.com były dokładne. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego www.lilalong.com np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, opisach itp za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i nie może to być podstawą do roszczeń cywilnoprawnych.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, jednakże do zakupu określonego towaru stosuje się Regulamin w treści obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl